Tietosuojaseloste ja Toimintasuunnitelma

 

 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

 

Kuulovammaisten Lasten vanhempien Liitto ry ja jäsenyhdistykset

Kuulovammaisten Lasten vanhempien Liiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste

 

1.    Rekisterinpitäjä

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) ja kukin jäsenyhdistys* omien jäsentietojensa osalta

Y-tunnus: 0218231-1

Ilkantie 4

00400 Helsinki

040 755 4551

toimisto@klvl.fi

2.  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anne Kuusiluoto

Puheenjohtaja

Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

anne.kuusiluoto@edupori.fi

Minna Teeri

Sihteeri

Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

teeri.minna@gmail.com

Sari Suokas

Toiminnanjohtaja

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Ilkantie 4

00400 Helsinki

040 755 4551

annariina.seppa(at)klvl.fi

3.    Rekisterin nimi

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto (KLVL) ry:n ja jäsenyhdistysten jäsenrekisteri.

4.    Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään jäsenlehteen liittyvään toimintaan, jäsenmaksuihin sekä tapahtuma- ja vertaistoiminnan tiedottamiseen sekä muihin kohdistettuihin postituksiin. Rekisteriä käytetään myös vertaistoiminnan ja tapahtumajärjestämisen yhteistyötahojen tietojen ylläpitämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempi tai huoltaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Yli 16-vuotiailta kysytään suostumus henkilötietojensa rekisteröimiseen.

Terveystietojen kysymiseen KLVL:llä on tietosuoja-asetuksen 9. artiklassa, kohdassa 2 mainittu oikeusperuste. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Terveystietojen rekisteröimiseen kysytään henkilön suostumus.

5.      Mitä tietoja käsittelemme?

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • sukupuoli
 • lapsen syntymäaika
 • lapsen kuulovammaa koskeva tieto
 • paikallisyhdistys, johon jäsen kuuluu
 • jäsenyyteen liittyvät liittymisaikatiedot
 • tieto mahdollisesta luottamustoimesta paikallisyhdistyksessä

6.    Mistä saamme tietoja?

Jäsenekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Jäsenten tiedot tallennetaan KLVL ry:n kotisivuilla olevan sähköisen liittymislomakkeen ja yhdistyksiltä tulevien liittymislomakkeiden kautta.

Kun henkilö liittyy jäseneksi, häneltä pyydetään suostumus henkilötietojen rekisteröimiseksi.

Henkilötietoja voidaan tallentaa tai päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7.   Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Siirrämme jäsenrekisterissämme olevia nimi- ja osoitetietoja Suomen Uusiokuori oy:lle jäsenetuihin kuuluvan Nappi-lehden postitusta varten.

Tietoja siirretään KLVL:n tapahtumiin tai kursseille ilmoittautuneiden osalta tapahtumajärjestämisen yhteistyötahoillle.

KLVL:n alueellisten jäsenyhdistysten jäsenvastaavilla on pääsy rekisterin siihen osaan, joka käsittelee kyseisen alueen jäsentietoja.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8.   Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella. Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ovat salattuja.

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjien tai niiden lukuun toimivien yhdistysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjien organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Paikallisyhdistyksellä on pääsy omaan jäsenrekisteriinsä, jonka rekisterinpitäjä paikallisyhdistys on. Paikallisyhdistysten jäsenvastaavilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n jäsenrekisteriä hallinnoi Hoika oy. Henkilötiedot on Hoikan palvelussa suojattu ja kaikki palvelimet ovat EU:n alueella.

Jäsenrekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton jäsen. Henkilötiedot poistetaan viipymättä, kun henkilö ilmoittaa lopettavansa jäsenyyden tai kun jäsenyys lopetetaan maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9.     Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
 • peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä ilmoittamalla asiasta KLVL:n toimistoon sähköpostitse tai postitse lähettämällä allekirjoitetun pyynnön
 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien)
 • saada henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Henkilöllisyys tulee todentaa henkilötietoja pyydettäessä
 • Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10.  Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.    Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.6.2018

 

*

Döva och hörselskadade barns stödförening

Joensuun seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Keski- Suomen Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Kuopion seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Lapin Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Oulun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Pääkaupunkiseudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Saimaan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Tampereen seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Turun seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

 

SATAKUNNAN KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI RY.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry on kuulovammaisten lasten perheistä koostuva vanhempainyhdistys.

Se on perustettu vuonna 1973. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki.

Yhdistys kuuluu Suomen vanhimpaan, vammaisia lapsia edustavaan keskusjärjestöön, joka on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) yhdessä 15 muun jäsenyhdistyksen kanssa. (Osa jäsenyhdistyksistä on nykyisin yhdistettyjä. )

Satakunnan Kuulovammaisten Lastan Tuki on kuurojen, huonokuuloisten, implantoitujen ja kuulomonivammaisten lasten, sekä nuorten etujärjestö. Se on samalla myös omaisjärjestö, jonka toiminnassa on mukana koko kuulovammaisen lapsen perhe, riippumatta perheen kommunikaatiotavan valinnasta.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja nuorten, sekä heidän perheittensä etujen valvominen, opetus- ja kuntoutustoiminnan edistäminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen vertaisperheiden kanssa.

Kuulovammaisten lasten perheitä pyritään tukemaan kuulovammaan liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa, sekä antamaan tietoa kielellisissä ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Satakunnan KLT ry toimii yhteistyössä, sekä muiden paikallisyhdistysten, että terveydenhuollon alaisten kuntoutusohjaajien kanssa tavoittaakseen kaikki uudet kuulovammaisten lasten perheet heti lapsen kuulovamman tultua diagnosoiduksi.

Paikallisyhdistyksen ja liiton tapahtumissa, sekä muiden alan asiantuntijajärjestöjen järjestämissä tapahtumissa perheet tutustuvat toisiinsa ja voivat täten vaikuttaa omien asioidensa sujuvuuteen.

Yhteistyökumppaneina ovat mm., Porin Kuurojenyhdistys, muut vammaisyhdistykset, Kuulovammaisten Lasten Vanhempienliitto ja muut liiton jäsenyhdistykset, Kuurojenliitto, Kuurojen Palvelusäätiö ja Kuuloliitto sekä LapCI ry.

 

Toiminnan painopisteet

Kommunikoinnin parantaminen viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen avulla

Vanhempien aktivoiminen osallistumaan vertaisperhekursseille.

Uusien perheiden aktivoiminen mukaan yhdistystoimintaan

Viittomia käyttävien lasten yhdessäolon edistäminen

Kuntoutustoiminnan edistäminen ja yhteistyön avoimuus

Vanhempien tietotaidon parantaminen (erilaiset koulutustilaisuudet kuulovammaisuutta koskien)

Liiton järjestämiin tapahtumiin osallistuminen mm. liittokokoukset ja

virkistystapahtumien järjestäminen perheille.

Lasten kannustaminen osallistumaan järjestettäville kesäleireille (mm. Lehtimäki)

Rakentavan ilmapiirin luominen koulun/ päiväkodin, yhdistyksen ja kodin välillä.

Koulua/ päiväkotia koskevissa pulmissa asialliset keskustelut koulun/päiväkodin välillä.

Yhteistyön lisääminen muiden paikallisyhdistysten kanssa, käyttäen apuna omia ja liiton kotisivuja. ( tiedotetaan tulevista tapahtumista )

Yhdistyksemme jäsen Taina Lehtimäki edustaa yhdistystämme Porin Vammaisneuvostossa. Hänen välityksellään tarpeiden, toiveiden ja kiitosten esittäminen vammaisneuvostolle.

 

Hallinto

Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n päätösvaltaa käyttävä elin on hallitus. Sääntömääräisiä kokouksia on vain yksi, joka on ennen maaliskuun loppua pidettävä vuosikokous. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja neljä tai kuusi jäsentä. Puheenjohtaja valitaan mikäli mahdollista kuulovammaisten lasten vanhempien keskuudessa. Hallituksen jäsenistä on mikäli mahdollista 3/4 oltava kuulovammaisten lasten vanhempia.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

 

Omatoiminta

Kevättapaaminen ja vuosikokous

Yhdistys järjestää tänä vuonna kevättapaamisen Nakkilassa, Salomonkallion laskettelukeskuksessa.

Tapahtuman yhteydessä pidetään myös sääntömääräinen vuosikokous sekä tutustuminen näyttelyihin.

Kesätapahtuma

Tulevan kauden aikana järjestetään kesätapahtuma. Tapahtuma on alustavasti suunniteltu perinteisesti järjestettäväksi kesäkuun alkupuolella. Liitto järjestää taas tänä vuonna kesäpäivät. Keskustellaan osallistumisesta kesäpäiville oman kesätapahtuman sijaan. Kesäpäivät ovat 29.6.-1.7.2018 Keski- suomessa.

Syystapaaminen

Syystapaaminen järjestetään elo-syyskuun aikana. Tapahtumapaikka päätetään myöhemmin.

Pikkujoulut

Pikkujoulujuhlat järjestetään marras- joulukuun vaihteessa.
 

Varainhankinta

Koska kaupungin avustus ja jäsenmaksutulot eivät yksin riitä toimintakulujemme kattamiseen yhdistys myy omalla logolla ” Ei kuulu mulle” varustettuja pipoja ja huiveja. Näin saamme lisätuloja toimintamme ylläpitämiseen. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös kirpputoritoimintaa.

Avustukset ja lahjoitukset

Yhdistys voi myöntää pienimuotoisia avustuksia tai lahjoituksia varojen sallimissa puitteissa mm. alla oleviin tapahtumiin.

 

Osallistumme mm seuraaviin tapahtumiin:

Vertaisperhe-kurssit

Liitto järjestää tänä vuonna 7 vertaisperhekurssia. Kullakin kurssilla on oma teemansa ja kohderyhmänsä. Kurssipaikat pyritään järjestämään niin, että ne jakautuvat maantieteellisesti mahdollisimman tasapuolisesti. Perheet voivat valita haluamansa kurssin sen sisällön perusteella riippumatta asuinpaikasta. Kurssien hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua. Kaikkien kurssien tarkemmat tiedot ja hakukaavakkeet liiton sivuilla www.klvl.fi sekä kuuloavaimessa www.kuuloavain.fi

Kevätliittokokous

KLVL:n kevätliittokokous viikonloppua vietetään 5-6. 5. 2018. Oulussa.

Syysliittokokous

KLVL:n syysliittokokous viikonloppua vietetään Siuntion kylpylässä 17-18.11. 2018.

KLVL.n kesäleirit 2018

Lasten kesäleiri 4-9.6 2018. Kohderyhmä on 7-12 (13) vuotiaat kuulovammaiset lapset ja nuoret.

Kopolan kesä

Kuuloliitto järjestää lapsille, lapsiperheille ja nuorille kursseja. Osallistumme niille mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja www.kuuloliitto.fi

Satakieliseminaari

Satakieliseminaari on koulutus- ja verkostotapahtuma, jonne osallistuu kuulovammaisten lasten vanhempien, terveydenhuollon, päivähoidon, koulutoimen ja kuntoutuksen sekä yliopistojen ja eri järjestöjen edustajia. Satakieliseminaari järjestetään Kuopiossa 27.-28.9.2018 Lisätietoja www.satakieliohjelma.fi

Kuurojen liitto

Jäsenperheitämme osallistuu myös Kuurojen Liiton toimintaan.

www.kl-deaf.fi

Kuurojenyhdistys

Porin Kuurojenyhdistys kokoontuu omissa tiloissaan keskiviikko- iltaisin klo. 18.30 alkaen. Siellä lapset ja vanhemmat pääsevät tutustumaan viittomakieliseen ympäristöön ja vaihtamaan kuulumisia.

LapCI ry

LapCI ry:n tarkoituksena on tukea sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko suomen. Järjestämme myös toimintaa yhdessä LapCI ry:n kanssa.. Yhdistyksemme jäsenistöstä monet perheet ovat, sekä LapCI ry:n, että SKLT ry:n jäseniä, joten on luontevaa ja tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä tällä sektorilla. Kotisivut. www.lapci.fi

Porin Kuuloyhdistys ry

Jatkamme yhteistyötä kuuloyhdistyksen kanssa. Kotisivut löytyy osoitteesta www.porinkuuloyhdistys.sivustot .

 

Tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta www.satakunnanklt.yhdistysavain.fi

Jäsenperheille tiedot tapahtumista pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä.

Jäsenkirjeet perheille tarvittaessa.

Nappi-lehden tiedotukset isommista ja valtakunnallisista tapahtumista. Nappi- lehti on nyt luettavana myös sähköisesti liiton kotisivujen kautta.

Liiton sivuilta löytyy myös oman yhdistyksemme tulevaa toimintaa kohdasta jäsenyhdistysten tapahtumia.

Liiton kotisivut löydät osoitteesta www.klvl.fi

Teksti tv. Kuurojen Liiton sivut 551 ja 560,

sekä kuurojenyhdistysten sivut 552-553